Arad

Evenimente Ziridava Shopping Center

Home Ziridava Shopping Center   >   Evenimente   >  Regulament campanie Ziridava
2014-08-04
Arad

Regulament campanie Ziridava

Regulament tombol?

 

Regulamentul oficial al campaniei promotionale Ziridava Shopping Center
“Cumperi si primesti banii inapoi!”

 

4.08.2014– 30.09.2014

 

ART. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei promo?ionale "Cumperi si primesti banii inapoi!" (denumit? în continuare "Tombola") este SC Wini Imobili SA cu sediul social în Bucure?ti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building et. 1, sector 2, Bucuresti.

Campania promo?ional? se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmeaz? "Regulamentul"). Termenii ?i condi?iile prezentului Regulament, a?a cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru to?i participan?ii la campania promo?ional?.

Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a modifica Regulamentul, aducând la cuno?tin?a publicului acest fapt.

 

ART. 2. DURATA ?I ARIA DE DESF??URARE A PROMOTIEI

Campania promo?ional? "Cumperi si primesti banii inapoi!" va fi organizat? ?i se va desf??ura în perioada 4.08.2014– 30.09.2014 ("Durata Promo?iei"), in cadrul Ziridava Shopping Center cu posibilitatea de prelungire in functie de gradul de consumare al fondului de premii.

 

ART. 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Promo?ie are dreptul s? participe orice persoan? fizic?, inclusiv cet??enii str?ini din România, excep?ie f?când angaja?ii Organizatorului, ai celorlalte companii implicate în organizarea ?i desf??urarea campaniei promo?ionale (societatile comerciale ce detin spatii inchiriate in cadrul  Ziridava Shopping Center), precum ?i so?ul/so?ia ?i rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceast? campanie promo?ional? are valoare de acceptare integral? ?i liber consim?it? a prevederilor prezentului Regulament.

 

ART. 4. MODUL DE DESF??URARE A PROMOTIEI

Promo?ia se desf??oar? în perioada 4.08.2014 – 30.09.2014 ?i are urm?torul mecanism de participare:

Pentru a participa la aceast? Promo?ie, in perioada promotionala participan?ii la promo?ie trebuie sa achizitioneze produse comercializate de magazinele din cadrul Ziridava Shopping Center in valoare de minim 50 lei, sa completeze talonul de participare primit pe care il vor depune in urna amenajata special in interiorul Centrului Comercial si sa pastreze bonul fiscal care atesta efectuarea cumparaturilor. Talonul de participare va cuprinde urm?toarele date: magazinul de la care s-au achizitionat produsele, numarul, data si valoarea bonului fiscal, numele si prenumele persoanei ce se inscrie si un telefon / e-mail ca si date de contact.

Tragerea la sor?i se va  efectua saptamanal dupa cum urmeaza :

Luni 11 august 2014 orele 17.00 pentru saptamana 4-10 august

Luni 18 august 2014 orele 17.00 pentru saptamana 11 – 17 august

Luni 25 august 2014 orele 17.00 pentru saptamana 18  – 24 august

Luni 1 septembrie 2014 orele 17.00 pentru saptamana 25 – 31 august

 

In cazul in care organizatorul va decide prelungirea campaniei, tragerile la sorti suplimentare se vor efectua urmand aceeasi metoda descrisa mai sus.

 

ART. 5. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca înscrierile s? fie considerate valide, persoanele înscrise trebuie s? îndeplineasc? concomitent urm?toarele condi?ii:

 1. S? îndeplineasc? toate condi?iile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 3 din Regulament;
 2. S? se înscrie la tombola pân? limita pentru saptamana in curs; duminica ora 13.50
 3. Formularul trebuie s? con?in? urm?toarele informa?ii: magazinul de la care s-a efectuat achizitionarea produselor, numarul, data si valoarea bonului fiscal, nume, prenume si date de contact
 4. S? pastreze bonul fiscal doveditor

ART. 7. PREMIILE PROMOTIEI

Prin tragerea la sor?i din se va oferi saptamanal cate un premiu reprezentand contravalorea cumparaturilor inscrise pe talonul de participare insa fara a depasi suma maxima de 600 lei per premiu. In cazul in care suma inscrisa este mai mica se va acorda suma inscrisa, in cazul in care suma cumparaturilor este mai mare se va acorda suma maxima de 600 lei pentru o extragere. ,

Premiile vor fi acordate sub forma de vouchere valorice in cuantumul sumei cheltuite. Voucherele valorice vor putea fi folosite in cadrul magazinelor partenere. Lista magazinelor partenere va fi afisata langa urna de inscriere in cadrul centrului comercial.

Valoarea total? a premiilor acordate este de 2500 lei.

Voucherele de cumparaturi vor putea fi folosite NUMAI in cadrul Ziridava Shopping Center pana la sfarsitul lunii octombrie 2014 in cadrul magazinelor partenere.

 

ART. 8. TRAGEREA LA SORTI ?I ACORDAREA PREMIILOR

Tragerea la sor?i va avea loc conform orarului stabilit in articolul 4 in cadrul Centrului Comercial Ziridava prin anuntarea numerelor taloanelor castigatoare prin statia radio a Centrului Comercial. În tragerea la sor?i vor intra toate taloanele completate corect pe saptamana in curs. Pentru fiecare premiu acordat se vor extrage trei taloane. Un castigator si doua rezerve. Numele castigatorilor vor fi afisate in cadrul Centrului Comercial Ziridava imediat dupa extragere

In acest timp posesorii taloanelor castigatoare se pot prezenta la Centrul Comercial Ziridava in vederea ridicarii premiilor. În cazul în care posesorul talonului castigator nu se prezinta sa isi ridice premiul in termen de 5 zile lucratoare premiul se acorda catre rezerva 1. In cazul in care rezerva 1 nu se prezinta in termen de 5 zile lucratoare sa isi ridice premiul acesta se acorda catre rezerva 2. In cazul in care nici rezerva doi nu se prezinta pentru a-si ridica premiul acesta se reintoarce in fondul de premii urmand a fi disponibil pentru extragerile urmatoare.

Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a modifica în caz de necesitate datele tragerilor la sor?i, cu notificare prealabil?, p?strând num?rul ?i valoarea premiilor anun?ate ini?ial.

Tragerea la sor?i ?i acordarea premiilor se va face sub directa supraveghere a unei comisii din care vor face parte directorul de magazin, un reprezentant al Organizatorului si doi reprezentanti din partea magazinelor din cadrul centrului.

Câ?tig?torii vor putea intra în posesia premiilor oferite pana la orele 18:00 ale zilei, la biroul directorului de magazine. Premiul se va putea ridica personal de catre castigator actului de identitate  si bonul fiscal inscris in concurs. În cazul în care câ?tig?torul nu î?i ridic? premiul conform procedurii premiul se acorda catre rezerva.

 

Art. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câ?tig?torii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte ?i nici valorificarea acestora in alta parte.

 

Art. 10. TAXE ?I IMPOZITE

Organizatorul nu are obligatia de a calcula si vira impozitul datorat pentru veniturile sub form? de premii ob?inute de c?tre câ?tig?tori, în conformitate cu reglement?rile Codului Fiscal în vigoare, orice alte obliga?ii de natur? fiscal? sau de alt? natur? în leg?tur? cu aceste venituri fiind în sarcina exclusiv? a câ?tig?torilor.

 

Art. 11. REGULAMENTUL PROMOTIEI

Regulamentul de participare/desf??urare este afisat in cadrul Centrului Comercial Ziridava si disponibil în mod gratuit oric?rui solicitant la magazinele din cadrul centrului.

 

Art. 12. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In cadrul Promotiei nu vor fi folosite date cu character personal in sensul Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora. 

 

Art. 13. ÎNCETAREA PROMOTIEI

Prezenta Promo?ie poate înceta în cazul apari?iei unui eveniment ce constituie caz de for?? major?, conform legisla?iei în vigoare, sau în cazul schimb?rii cadrului legislativ, astfel încât organizarea ?i desf??urarea concursului cu caracter promo?ional s? presupun? m?rirea bugetului alocat acestui proiect.

 

ART. 14. PARTICIPANtI MINORI ?I PERSOANE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDIC?

În cazul în care posesorul unui talon castigator este minor lipsit de capacitate de exercitiu (cu vârst? sub 14 ani) sau este o persoan? lipsit? de capacitate de exerci?iu, acesta este îndrept??it s? intre în posesia premiului numai insotit de p?rinte sau tutore legal, incluzând semnarea de c?tre p?rinte sau tutore a unei declara?ii prin care Organizatorul este absolvit de orice r?spundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum ?i de plata oric?ror daune sau preten?ii de orice natur? legate de premiul respectiv ?i de participarea minorului la prezenta campanie.

 

Art. 15. DIVERSE

În eventualitatea unei dispute asupra validit??ii unei înscrieri, decizia comisiei este definitiv?.

Organizatorii nu î?i asum? r?spunderea pentru eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra formularelor sau con?inutului acestora.

Organizatorii nu î?i asum? responsabilitatea pentru formularele completate dup? data de inchidere a promotiei.

Contesta?iile se depun în termen de 7 zile lucr?toare de la data extragerii la sediul SC Wini Imobili SA, Bucuresti, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5 Office Building, et. 1, sector 2.

În ipoteza în care decizia Comisiei va fi în sensul admiterii contesta?iei, procedura de tragere la sor?i va fi reluat? la o dat? ce va fi f?cut? public? în cel mai scurt timp de la admiterea contesta?iei.

Organizatorul î?i rezerv? dreptul de a modifica datele ?i durata Promo?iei ?i va face public acest lucru.

Prin participarea la aceast? Campanie, participan?ii sunt de acord s? respecte ?i s? se conformeze tuturor prevederilor, termenilor ?i condi?iillor prezentului Regulament Oficial.

Prezentul Regulament Oficial a fost redactat si aprobat, ast?zi  4.08.2014

 

 

 


vezi toate evenimentele
   June 2024   
 • Su
 • Mo
 • Tu
 • We
 • Th
 • Fr
 • Sa
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
jQuery Menu by Apycom